Home Page
O ΜΥΛΟΣ ΜΑΣ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΤΗΣ ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» επενδύει σταθερά στην εξελισσόμενη τεχνολογία αποβλέποντας στη φιλική προς το περιβάλλον λειτουργία της με υιοθέτηση Περιβαλλοντικής Πολιτικής, η οποία εκσυγχρονίζεται διαρκώς, ώστε να είναι ικανή να εξασφαλίσει τη μέγιστη περιβαλλοντική προστασία. Η παραγωγική της διαδικασία χαρακτηρίζεται από καινοτόμες φιλικές προς το περιβάλλον πρακτικές.

Ταυτοχρόνως, η εταιρία ως ενεργό μέλος της τοπικής κοινωνίας και έχοντας ισχυρή αλληλεπίδραση με τα λοιπά μέλη αυτής τόσο μέσω των εργαζομένων της και των οικογενειών τους όσο και μέσω τοπικών φορέων, αποσκοπεί στην κοινωνική ευημερία του συνόλου θεωρώντας ότι μόνο μέσω αυτής μπορεί να επιτευχθεί και η δική της βιωσιμότητα και ανάπτυξη.

Η περιβαλλοντική και κοινωνική υπευθυνότητα της εταιρίας «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» επιδεικνύεται μεταξύ άλλων μέσω των κάτωθι επιλογών της:

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • Μεριμνά ώστε πριν από οποιαδήποτε ανακαίνιση ή και επέκταση κτηριακών εγκαταστάσεων να προβαίνει σε έκδοση αδειών δόμησης από την αρμόδια Υπηρεσία και πριν την υλοποίηση και λειτουργία οποιασδήποτε άλλης δραστηριότητας εντός της εγκατάστασης της, να έχουν εξασφαλιστεί όλες οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία εγκρίσεις, άδειες και μελέτες.
 • Μεριμνά ώστε να μην χρησιμοποιούνται οι ακάλυπτοι και κοινόχρηστοι χώροι, για τη διεξαγωγή εργασιών κάθε φύσης, την αποθήκευση πρώτων υλών, προϊόντων και μηχανημάτων χωρίς άδεια. Οι χώροι αυτοί διατηρούνται καθαροί και απαλλαγμένοι από διάσπαρτα υλικά και απόβλητα. Πραγματοποιείται ανά τακτά διαστήματα κοπή 2 χόρτων και καθαρισμός όλων των επιφανειών της βιομηχανικής μονάδας, καθώς επίσης και του περιβάλλοντος χώρου.
 • Μεριμνά για την ανακύκλωση σε όλες τις φάσεις παραγωγής και συντήρησης, κάνοντας χρήση πιστοποιημένων φορέων και εταιρειών διαχείρισης αποβλήτων. Πραγματοποιείται ανακύκλωση μετάλλων, εξοπλισμού, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να δοθούν ως δωρεά σε ενδιαφερόμενους φορείς. Επίσης, εδώ και πολλά χρόνια πραγματοποιείται ανακύκλωση χάρτινων και πλαστικών συσκευασιών, λιπαντικών, μπαταριών και λαμπτήρων και λοιπών ανακυκλώσιμων υλικών προερχόμενων από όλα τα τμήματα της εταιρίας. Η ανακύκλωση πραγματοποιείται πάντα από πιστοποιημένους συλλέκτες.
 • Απαγορεύει την καύση πάσης φύσεως αποβλήτων/υλικών είτε υπαίθρια, είτε σε στεγασμένους χώρους, όταν αυτά δεν είναι δυνατόν να ανακυκλωθούν, με σκοπό την ελαχιστοποίηση των παραγόμενων αποβλήτων.
 • Μεριμνά ώστε όλα τα μη επικίνδυνα στερεά απόβλητα, που αποθηκεύονται προσωρινά, να παραδίδονται σε φορέα/εργολάβο, ο οποίος διαθέτει άδεια συλλογής και μεταφοράς αποβλήτων και σύμβαση με τον τελικό αποδέκτη των αποβλήτων.
 • Τηρεί τα προβλεπόμενα από τις Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ), τους κανόνες υγιεινής και τις Υγειονομικές Διατάξεις που αφορούν τη δραστηριότητα της. Φροντίζει ώστε η υδροδότηση και η ηλεκτροδότηση των εγκαταστάσεων να γίνονται από νόμιμα αδειοδοτημένο φορέα ή να έχει τις απαραίτητες άδειες, να τηρεί όλα τα απαιτούμενα μέτρα πυρασφάλειας που προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις ή τις εγκεκριμένες μελέτες της εταιρίας.
 • Τηρεί τα όρια θορύβου και εκπομπών αερίων που αναφέρονται στο Π.Δ. 1180/81, όπως εκάστοτε ισχύει και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αποφυγή της έκλυσης δυσάρεστων οσμών.
 • Τηρεί τις διατάξεις της ΥΑ Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829/2017 (ΦΕΚ 2161Β΄/23-06- 2017) περί εργαστηρίων τροφίμων, όπως εκάστοτε ισχύει.
 • Τηρεί μονάδα αποκονίωσης σε όλα τα στάδια της παραγωγής, όπου δημιουργείται σκόνη. Μεριμνά για την σωστή λειτουργία, τακτική συντήρηση και 3 καθαρισμό των συστημάτων αναρροφήσεως και κατακρατήσεως της σκόνης που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της παραγωγικής διαδικασίας.
 • Μεριμνά ώστε οι σταθερές εστίες καύσης για τη θέρμανση χώρων και νερού να λειτουργούν με τα καύσιμα και τις προδιαγραφές που καθορίζονται από την ΥΑ 189533/11 (ΦΕΚ 2654/Β), όπως εκάστοτε ισχύει. Επιπλέον μεριμνά για τον τακτικό καθαρισμό και ρύθμιση των καυστήρων, αγωγών καπναερίων, σε συνδυασμό με τακτικές μετρήσεις από αδειοδοτημένο συντηρητή, σύμφωνα με την ΥΑ 189533/11(ΦΕΚ 2654/Β/2011), όπως εκάστοτε ισχύει και να τηρεί θεωρημένο σχετικό βιβλίο-Μητρώο.
 • Φροντίζει ώστε τα Απόβλητα Λιπαντικών Ελαίων από τη συντήρηση και επισκευή του Η/Μ εξοπλισμού του εργοστασίου να αποθηκεύονται προσωρινά σε στεγανά δοχεία με καπάκι ασφαλείας, να φυλάσσονται εντός του γηπέδου του εργοστασίου, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όπως εκάστοτε ισχύει και περιοδικά να παραδίδονται, μέσω κατάλληλα αδειοδοτημένου συλλέκτη, σε εγκεκριμένο σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης προς περαιτέρω επεξεργασία, με προτεραιότητα την αναγέννησή τους.
 • Δεν αποθηκεύει υγρά χημικά που θα μπορούσαν να προκαλέσουν περιβαλλοντική μόλυνση, πλην του πετρελαίου θέρμανσης που βρίσκεται φυλαγμένο με ασφάλεια στο χώρο του λεβητοστασίου.
 • Υποβάλλει κατά τα οριζόμενα στον νόμο μέσω της σχετικής διαδικτυακής (on line) πλατφόρμας του αρμοδίου Υπουργείου, την Ετήσια Έκθεση Αποβλήτων στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), εντός του πρώτου τριμήνου κάθε έτους, στην οποία έκθεση αναφέρονται τα είδη και οι ποσότητες των παραγόμενων αποβλήτων κατά το προηγούμενο έτος, καθώς και οι μέθοδοι διαχείρισής τους.
 • Λαμβάνει μέτρα για την ατομική υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων και εισερχομένων στις εγκαταστάσεις και την εκπαίδευση των εργαζομένων σε θέματα υγείας και ασφάλειας.
 • Πραγματοποιεί ελέγχους για τον εντοπισμό φυτοφαρμάκων ή άλλων ουσιών τόσο στα σιτηρά όσο και στα τελικά παραγόμενα άλευρα.
 • Έχει αντικαταστήσει στους χώρους γραφείων, αποθήκευσης, ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής τους λαμπτήρες φθορισμού και πυρακτώσεως με λαμπτήρες τεχνολογίας LED, με αποτέλεσμα την εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 50% κατ’ ελάχιστο.
 • Επιδιώκει συνεχή επικοινωνία με τοπικούς φορείς για περιβαλλοντικά θέματα και εκπαίδευση του προσωπικού της, ώστε να επιτευχθεί η περιβαλλοντική συνείδηση για όλα τα μέλη της εταιρίας.

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ

 • Για την εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε., η προστασία των εργαζομένων της είναι αναπόσπαστο κομμάτι της φιλοσοφίας της. Η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία δεν είναι μία τυπική διαδικασία, αλλά πρωταρχικός έναντι όλων στόχος. Η εταιρία καταβάλλει μεγάλη προσπάθεια να διατηρήσει την πολιτική οικογενειακής επιχείρησης, όπου ο κάθε εμπλεκόμενος ξεχωριστά και όλοι μαζί αποτελούμε μία μεγάλη οικογένεια. Στόχος είναι η συνεχής βελτίωση των συνθηκών εργασίας σε κάθε θέση, μέσω καθημερινών ελέγχων υγιεινής στους χώρους εργασίας, συνεχούς εκπαίδευσης των εργαζομένων στις πρακτικές που πρέπει να ακολουθούν ώστε να παραμένουν ασφαλείς στο εργασιακό τους περιβάλλον και εφοδιασμού τους με σύγχρονο εξοπλισμό και τα πλέον εξελιγμένα μέσα προστασίας.
 • Απαγορεύεται κάθε μορφή αδήλωτης ή ανασφάλιστης εργασίας. Οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζονται αξιοκρατικά και πάντοτε υπό τις υποδείξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 • Επιδιώκεται περαιτέρω ενημέρωση ή και εκπαίδευση των εργαζομένων όχι μόνο στο στενό φάσμα της εργασίας τους, αλλά και σε ευρύτερες θεματικές με σκοπό την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.
 • Εφαρμόζεται αυστηρή πολιτική κατά των διακρίσεων τόσο στο στάδιο της πρόσληψης των εργαζομένων της όσο και κατά την διάρκεια της εργασίας τους, αφού όλοι οι εργαζόμενοι της εταιρίας ανεξαρτήτως εθνικότητας, θρησκείας, φύλου, ιδεολογίας τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Οπιασδήποτε φύσεως παρενόχληση ή άσκηση 5 βίας θεωρείται καταδικαστέα και επιδέχεται των ανάλογων συνεπειών. Στόχος της εταιρίας είναι να εμφυσήσει στα μέλη της το αίσθημα της κοινωνικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας, αφήνοντας με αυτόν τον τρόπο το κοινωνικό της αποτύπωμα για τις μετέπειτα γενεές.
 • Επιδιώκεται συνεχής επαφή και επικοινωνία με όλους τους εργαζομένους, ώστε να διατυπώνονται νέες προτάσεις και τυχόν δυσκολίες και παράπονα τους. Στόχος της εταιρίας είναι όλοι οι εργαζόμενοι της να νιώθουν ασφαλείς και ικανοποιημένοι μέσα στους κόλπους της επιχείρησης που εργάζονται, γιατί μόνο έτσι μπορεί να επιτευχθεί η κοινωνική ευημερία και κατ’ επέκταση η βιωσιμότητα της επιχείρησης.
 • Απαγορεύεται κατά την δραστηριοποίηση της η εφαρμογή πρακτικών που δύνανται να οδηγήσουν σε ολιγοπωλιακές ή μονοπωλιακές καταστάσεις. Για την εταιρία ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί κινητήριο δύναμη και μοχλό συνεχούς βελτίωσης.
 • Υποστηρίζονται ενέργειες που στοχεύουν στην ανακούφιση ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων, όπως ευπαθών ομάδων, παιδιών κ.λπ. Μέσω δωρεών πάσης φύσεως, είτε οικονομικής ενίσχυσης, είτε χορηγίας προϊόντων της επιδιώκει να συνδράμει στο έργο των κρατικών φορέων που έχουν αναλάβει υπό την προστασία τους τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Η εταιρία στηρίζει ουσιωδώς τους φορείς δημόσιας υγείας, καθώς και τους εκπαιδευτικούς φορείς της περιοχής. Παράλληλα, δεν παραλείπει να στηρίζει εμπράκτως τους κρατικούς φορείς στον δύσκολο ρόλο τους να προστατεύουν και να φυλάσσουν τα σύνορα της ακριτικής περιοχής του Έβρου.
 • Η εταιρία αποτελεί αρωγός σε κάθε ιδιωτική πρωτοβουλία που έχει να επιδείξει ενδιαφέρον και ευαισθησία για τον τόπο και τους ανθρώπους του. Σε συνεργασία με Μουσεία και άλλους φορείς πολιτισμού της περιοχής έχει επιτύχει αξιοσημείωτο έργο για την ανάδειξη του τοπικής ιστορίας, του Θρακικού πολιτισμού και γευσιγνωσίας και της εν γένει ψυχαγωγίας του συνόλου, τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων.
 • Επιδιώκεται η συνεχής ανάδειξη της όμορφης περιοχής του Έβρου. Οργανώνονται με κάθε ευκαιρία ξεναγήσεις επισκεπτών σε σημεία της περιοχής με ευρύτερο ιστορικό, περιβαλλοντικό και κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως το Δάσος της Δαδιάς, το Δέλτα του Έβρου, η πόλη του μεταξιού, το Σουφλί, καθώς και πολλά Μουσεία της περιοχής.
 • Στο πλαίσιο ενίσχυσης της επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποδέχεται στις εγκαταστάσεις της μαθητές και φοιτητές πανεπιστημίων και επαγγελματικών σχολών. Εκατοντάδες νέοι είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στις εγκαταστάσεις της και να δουν από κοντά όλη τη γραμμή παραγωγής και τη γραμμή συσκευασίας των προϊόντων. Στην αίθουσα παρουσιάσεων οι επισκέπτες ενημερώνονται για όλο το φάσμα των λειτουργιών μιας σύγχρονης βιομηχανίας τροφίμων και πώς αυτές πρέπει να διέπονται από περιβαλλοντική και κοινωνική ευαισθησία.
 • Η Εταιρία δραστηριοποιείται ενεργά τόσο στην εξέλιξη των σπόρων με σκοπό την ποιοτική αναβάθμιση του σίτου και την βελτίωση των αποδόσεων στα χωράφια της Θράκης σε συνεργασία με το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης ή και άλλα Πανεπιστήμια της χώρας ή φορείς όσο και στην ευρύτερη συνεργασία με τους παραγωγούς της περιοχής στον τομέα της συμβολαιακής γεωργίας.
 • Με σκοπό την ανάδειξη και την προώθηση του σύγχρονου, επιχειρηματικού και παραγωγικού πολιτισμού της χώρας μας η εταιρία συμμετέχει στην πρωτοβουλία ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ που αποτελείται από μία κοινότητα εξωστρεφών, παραγωγικώνμεταποιητικών επιχειρήσεων, Ελληνικής ιδιοκτησίας συμμορφούμενη σε όλες τις απαιτήσεις της και τηρώντας τις αυστηρές προδιαγραφές της εν λόγω πρωτοβουλίας, προκειμένου τα προϊόντα της εταιρίας να φέρουν το ανάλογο σήμα αναγνώρισης και να εντοπίζονται από τους καταναλωτές και τους εμπόρους που επιθυμούν να υποστηρίξουν την Ελληνική παραγωγική επιχειρηματικότητα.

 

Αλεξανδρούπολη, 02-06-2019