Home Page
O ΜΥΛΟΣ ΜΑΣ

Κώδικας Δεοντολογίας

ΆΡΘΡΟ 1

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

ΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΜΑΣ: Οι άνθρωποί μας είναι η δύναμή μας. Οι δραστηριότητες μας χαρακτηρίζονται από ακεραιότητα. Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον. Συμπεριφερόμαστε με τρόπο ανοιχτό και ειλικρινή. Ο σεβασμός των δικαιωμάτων τους, η διασφάλιση χωρίς διακρίσεις καλών και ασφαλών εργασιακών συνθηκών και η ανάπτυξή τους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να πετύχουμε τους εταιρικούς μας στόχους.

ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ: Προτεραιότητά μας είναι οι πελάτες μας και οι καταναλωτές μας. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, εφαρμόζοντας πολιτική ποιότητας και ασφάλειας τροφίμων, να παρέχουμε ποιοτικά και καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες, με ανταγωνιστικούς όρους, που ανταποκρίνονται στις προϊοντικές, διαθρεπτικές και οικονομικές ανάγκες των πελατών μας.

ΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΜΑΣ: Πιστεύουμε στις αμοιβαία επωφελείς σχέσεις με τους προμηθευτές προϊόντων και υπηρεσιών που συνεργάζονται μαζί μας και δεσμευόμαστε για την τήρηση του Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών και την ίδια δέσμευση, αναλαμβάνουν και οι επιχειρηματικοί μας συνεργάτες.

Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ: Λειτουργούμε ως υπεύθυνος εταιρικός πολίτης και συνεισφέρουμε στην ευημερία και την πρόοδο του κοινωνικού συνόλου. Ενισχύουμε την τοπική οικονομία μέσω των θέσεων εργασίας που προσφέρουμε καθώς και της διατήρησής τους. Παρέχουμε σταθερά και διαχρονικά στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, με έμφαση στην περιοχή της Θράκης. Επιδιώκουμε την συνεχή αλληλεπίδραση της Εταιρίας με τοπικούς φορείς, ώστε να υπάρχει συνεχής ενημέρωση και να ανταλλάσσονται απόψεις και ιδέες.

ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Η επιχειρηματική στρατηγική της Εταιρίας συνδέεται άρρηκτα με τη βιώσιμη ανάπτυξη σε μακροπρόθεσμη βάση. Εφαρμόζουμε όλα τα χρόνια της λειτουργίας μας στην παραγωγική μας διαδικασία υπεύθυνες και καινοτόμες πρακτικές, φιλικές προς το περιβάλλον. Στόχος μας είναι η συνεχής βελτίωση των περιβαλλοντικών μας επιδόσεων και η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών ώστε να περιορίσουμε το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.


ΆΡΘΡΟ 2

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΙ ΚΑΘΟΔΗΓΗΣΗ

ΝΟΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΜΑΣ:

 1. Συμμορφωνόμαστε με τα πρότυπα μισθοδοσίας και ωραρίου, και τους ισχύοντες εργατικούς νόμους, τις οδηγίες ασφαλείας και τις απαιτήσεις για ίσες ευκαιρίες απασχόλησης.
 2. Φροντίζουμε για την συνεχή εκπαίδευση του προσωπικού μας και προσφέρουμε συνθήκες που ευνοούν την ανάδειξη των ταλέντων και δεξιοτήτων του.
 3. Εστιάζουμε στις επιδόσεις και επικεντρωνόμαστε στην επίτευξη μέγιστων αποτελεσμάτων.
 4. Αναγνωρίζουμε την αξία του καθενός προσωπικά και παροτρύνουμε την προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη προς όφελος της Εταιρίας μας.
 5. Αναθέτουμε τις κατάλληλες εργασίες στους κατάλληλους ανθρώπους.
 6. Στηρίζουμε τους εργαζόμενους μας στην προσπάθειά τους να εξισορροπούν την επαγγελματική με τη προσωπική τους ζωή.
 7. Προάγουμε ένα εργασιακό περιβάλλον ίσων ευκαιριών, χωρίς διακρίσεις και παρενοχλήσεις .
 8. Λειτουργούμε σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εργασιακά πρότυπα.
 9. Διασφαλίζουμε ότι οι εργαζόμενοι μας δουλεύουν σε ένα εργασιακό περιβάλλον που είναι ασφαλές και προστατεύει την υγεία τους.
 10. Προστατεύουμε το απόρρητο και την εχεμύθεια των προσωπικών και ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων των υπαλλήλων.
 11. Σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της Εταιρίας, το κάπνισμα απαγορεύεται αυστηρά σε όλους τους χώρους του εργοστασίου και των γραφείων. Οι χώροι παραγωγής θεωρούνται υψηλού κινδύνου σε θέματα πυρκαγιάς ή εκρήξεων εξαιτίας της σκόνης αλεύρου που σε μεγάλη συγκέντρωση είναι εξαιρετικά εύφλεκτη.
 12. Ο κάθε εργαζόμενος απαγορεύεται να εργάζεται υπό την επήρεια αλκοόλ, ναρκωτικών ή ελεγχόμενων ουσιών εντός και εκτός των εγκαταστάσεων της.

ΆΡΘΡΟ 3

ΑΠΟΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

 1. Η Εταιρία μας έχει την πεποίθηση ότι τα προσωπικά συμφέροντα του προσωπικού της και των μελών των οικογενειών τους δεν συγκρούονται με τα δικά της συμφέροντα. Όλοι έχουν την υποχρέωση να ενεργούν βάσει του βέλτιστου συμφέροντος της Εταιρίας σε κάθε στιγμή. Σύγκρουση συμφερόντων απορρέει από δευτερεύουσα απασχόληση ή συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ανταγωνιστού ή επιχειρηματικού εταίρου.
 2. Δεν επιτρέπεται στους εργαζόμενους να συμμετέχουν σε οποιαδήποτε δευτερεύουσα απασχόληση που αντίκειται στα συμφέροντα της Εταιρίας, ιδίως εάν η εν λόγω απασχόληση είναι ανταγωνιστική στις δραστηριότητές της. Επιπλέον, όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να ενημερώνουν τον προϊστάμενό τους για ενδεχόμενη σχέση με άτομα ή εταιρίες με τις οποίες η Εταιρία μας έχει επαγγελματικές συναλλαγές και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σύγκρουση συμφερόντων.

ΆΡΘΡΟ 4

ΑΠΟΦΥΓΗ ΔΙΑΦΘΟΡΑΣ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΕΡΟΜΑΣΤΕ ΜΕ ΗΘΟΣ

 1. Το ήθος, η εντιμότητα, η εμπιστοσύνη και η αλληλεγγύη αποτελούν χαρακτηριστικά των σχέσεων που χτίζουμε τόσο μεταξύ μας όσο και με τρίτους εξωτερικούς παράγοντες.
 2. Οι εργαζόμενοι ενεργούν υπεύθυνα, νόμιμα και με ηθικό τρόπο που αντανακλάται θετικά στο σύνολο της Εταιρίας, πάντα σε συμφωνία με τους ισχύοντες νόμους, ενώ τα προσωπικά συμφέροντα ή κέρδη δεν επιτρέπεται να επηρεάζουν τις επαγγελματικές σχέσεις, την συμπεριφορά εντός της επιχείρησης και τις εν γένει επιχειρηματικές αποφάσεις μας.
 3. Η διαφθορά μέσω οποιασδήποτε ενέργειας απαγορεύεται ρητώς. Με τον όρο «διαφθορά» αναφερόμαστε στη λήψη ή απόπειρα λήψης προσωπικού οφέλους ή κέρδους μέσω παράνομων ή εν γένει μη αποδεκτών με το πνεύμα της Εταιρίας μέσων. Η διαφθορά μπορεί να συνίσταται σε πληρωμές ή ανταλλαγή οποιουδήποτε αντικειμένου αξίας και αφορά ενδεικτικά περιστατικά Δωροδοκίας, Εκβιασμού ή Παράνομες Προμήθειες.
 4. Οι δραστηριότητες διαφθοράς δεν αποτελούν μόνο παράβαση του Κώδικα, αλλά μπορεί να αποτελούν σοβαρές παραβάσεις ποινικών νόμων και νόμων κατά της διαφθοράς και δωροδοκίας.
 5. Απαγορεύεται η παροχή, προσφορά ή αποδοχή οποιουδήποτε δώρου που απασκοπεί σε εξυπηρέτηση ανάρμοστων σκοπών και δύναται να επηρεάσει στην λήψη οποιασδήποτε επιχειρηματικής απόφασης και ιδίως δώρα σε μορφή μετρητών ή ως μέρος επ’ ανταλλάγματι συμφωνίας. Επιτρέπονται μόνο κατά περίπτωση τα επαγγελματικά δώρα και με σκοπό την προαγωγή της καλής πίστης, εφόσον αυτά έχουν αξία έως 100€ και σίγουρα δεν ξεπερνούν τα 200€ ετησίως ανά δωρητή.
 6. Η Εταιρία διαθέτει Κώδικα Δεοντολογίας Προμηθευτών, ο οποίος ορίζει τις απαιτήσεις της έναντι των προμηθευτών της και μεταξύ άλλων την υποχρέωση αποχής από κάθε μορφής διαφθορά, εκβιασμό και δωροδοκία.

ΆΡΘΡΟ 5

ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΜΑΣ

 1. Η Εταιρία παρέχει σε όλους τους υφιστάμενους ή υποψήφιους προμηθευτές της ισότιμες ευκαιρίες και απαιτεί από τους προμηθευτές της να εφαρμόσουν τα ίδια πρότυπα ακεραιότητας.
 2. Η Εταιρία κατά κανόνα δεν συνεργάζεται με προμηθευτές μέσω απευθείας ανάθεσης. Πριν από κάθε συνεργασία λαμβάνει προσφορές από τουλάχιστον δύο διαφορετικούς προμηθευτές και εν συνεχεία αποφασίζει με ποιον θα συνεργαστεί, βάσει αντικειμενικών κριτηρίων όπως η ποιότητα των παρεχόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, η άρτια και άμεση εξυπηρέτηση του πελάτη, η τιμολογιακή πολιτική, η οικονομική φερεγγυότητα, η χρονική συνέπεια στην παράδοση των προϊόντων και υπηρεσιών, η συμμόρφωση με τις βασικές αρχές της βιώσιμης ανάπτυξης καθώς και η εμπειρία και η ακεραιότητα ενός προμηθευτή.
 3. Οι εργαζόμενοι πρέπει να γνωρίζουν ότι στόχος είναι η διασφάλιση αξιόπιστων και αδιάλειπτων πηγών εφοδιασμού μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης, καθώς και ότι η Εταιρία θα διακόψει οποιαδήποτε επιχειρηματική σχέση με έναν προμηθευτή, ο οποίος διαπιστώνεται ότι εφαρμόζει παράνομες πρακτικές.

ΆΡΘΡΟ 6

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

 1. Η Εταιρία διασφαλίζει ότι όλες οι δραστηριότητές της διεξάγονται μέσα σε πλαίσιο υγιούς και θεμιτού ανταγωνισμού και συμμορφώνεται πλήρως με την ισχύουσα νομοθεσία.
 2. Η Εταιρία αναγνωρίζει ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός αποτελεί βασικό στοιχείο λειτουργίας της αγοράς προς όφελος του καταναλωτή και του κοινωνικού συνόλου.
 3. Η Εταιρία οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε συμπεριφορά η οποία θα μπορούσε να εκληφθεί ως αθέμιτος ανταγωνισμός. Η αποδεδειγμένη παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας, μπορεί να επιφέρει αστική και ποινική ευθύνη.

Για την εταιρία
ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ