Home Page
O ΜΥΛΟΣ ΜΑΣ

Πολιτική για την πρόληψη και καταπολέμηση βίας & παρενόχλησης

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ

Επιχείρηση – Παράρτημα:

ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.

Στοιχεία Νομίμου Εκπροσώπου

  • ΕΠΩΝΥΜΟ: ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΥ
  • ΟΝΟΜΑ: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
  • ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ: ΙΩΑΝΝΗΣ
  • ΑΦΜ: 026196412 Δ.Ο.Υ. Στ’ ΑΘΗΝΩΝ
  • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ: ΥΠΕΡΕΙΔΟΥ 14, ΑΘΗΝΑ, Τ.Κ. 10558

Η εταιρεία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» τηρεί όλα τα μέτρα και τις υποχρεώσεις για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της κάθε μορφής βίας και παρενόχλησης, συμπεριλαμβανομένης της βίας και παρενόχλησης λόγω φύλου και της σεξουαλικής παρενόχλησης.

Α. Σκοπός

Σκοπός της πολιτικής αυτής είναι η δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος στο οποίο όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σέβονται και διασφαλίζουν την ανθρώπινη 2 αξιοπρέπεια και το δικαίωμα κάθε προσώπου σε έναν κόσμο εργασίας χωρίς βία και διακρίσεις. Η εταιρία ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. αναγνωρίζει και σέβεται τα δικαιώματα κάθε εργαζόμενου/ης του στον εργασιακό χώρο και δηλώνει ότι δεν ανέχεται καμία συμπεριφορά που προσβάλλει, καταπατά ή περιορίζει αυτά τα δικαιώματα με οποιασδήποτε μορφής συμπεριφορά από οποιοδήποτε πρόσωπο.

Β. Πεδίο Εφαρμογής

Από την παρούσα Πολιτική δεσμεύονται: η Διοίκηση της εταιρίας, εργαζόμενοι με σύμβαση εξηρτημένης εργασίας (αορίστου ή ορισμένου χρόνου, πλήρους ή μερικής απασχόλησης), παρέχοντες υπηρεσίες με συμβάσεις έργου, εμμίσθου εντολής, ανεξαρτήτων υπηρεσιών και προσωρινής απασχόλησης, άσκησης ή μαθητείας, απασχολούμενοι μέσω τρίτων παρόχων υπηρεσιών, υποψήφιοι εργαζόμενοι, εργαζόμενοι των οποίων η σχέση εργασίας με την εταιρεία έχει λήξει, καθώς και οποιοδήποτε άλλο συναλλασσόμενο ή συνεργαζόμενο με την εταιρία άτομο.

Η πολιτική ισχύει τόσο στους χώρους εργασίας, όσο και σε χώρους που σχετίζονται με εταιρικές συναντήσεις, συνέδρια και εκδηλώσεις συνδεόμενες με την εργασία, είτε στις εγκαταστάσεις της εταιρίας σε Αλεξανδρούπολη, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, είτε εκτός, είτε με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά ή τηλεφωνικά.

Η παρούσα πολιτική υιοθετείται σύμφωνα με τα άρθρα 9 και 10 του Ν. 4808/2021 και την κατ’ εφαρμογή αυτών κανονιστική νομοθεσία και καταλαμβάνει τα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4808/2021.

Γ. Πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στην εργασία

i) Εκτίμηση των κινδύνων βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Η εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» δεσμεύεται την εξασφάλιση ενός εργασιακού περιβάλλοντος που σέβεται την ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

Ρητώς και κατηγορηματικώς δηλώνεται ότι απαγορεύονται αυστηρά κάθε μορφής διάκριση, βία και παρενόχληση που εκδηλώνεται κατά τη διάρκεια της εργασίας, είτε συνδέεται με αυτή είτε προκύπτει από αυτή και ως συνέπεια έχει την παραβίαση της αξιοπρέπειας του προσώπου και την δημιουργία προβληματικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά απαγορεύονται εκφοβισμός, επαπειλούμενη ή πραγματική σωματική βία, αισχρά ή ρατσιστικά ή υποτιμητικά σχόλια, υπονοούμενα σεξουαλικής φύσεως, χρήση προσβλητικής γλώσσας, σχόλια για την εξωτερική εμφάνιση ή το χαρακτήρα κάποιου, προσβλητικές ή αδιάκριτες ερωτήσεις για προσωπικά στοιχεία εργαζομένων, όπως σεξουαλικές προτιμήσεις, εθνικότητά, οικογενειακή κατάσταση, ηλικία, θρησκεία, πολιτικές πεποιθήσεις κ.λπ. Απαγορεύονται επίμονες προτάσεις για ραντεβού ή απειλές περί αρνητικής επαγγελματικής πορείας στην εταιρία στην περίπτωση που κάποιος εργαζόμενος επιλέξει να μην ενδώσει σε οποιαδήποτε πρόταση συναδέλφου του, αγενείς χειρονομίες, αγγίγματα και κάθε είδους ανεπιθύμητη σωματική επαφή, διάδοση κακόβουλων σχολίων, αποστολή μηνυμάτων ερωτικού ή σεξουαλικού περιεχομένου.

Επιπροσθέτως, η εταιρία δεν προτίθεται να δείξει καμία ανοχή σε φαινόμενα παρενόχλησης λόγω φύλου, δηλαδή συμπεριφορές που συνδέονται με το φύλο και στοχεύουν στην δημιουργία εκφοβιστικού, εχθρικού ή ταπεινωτικού περιβάλλοντος.

Δεν συνιστούν περιστατικό βίας ή παρενόχλησης η άμεση εποπτεία εργαζομένων στο πλαίσιο των εργασιακών τους καθηκόντων, η λήψη μέτρων για τη διόρθωση της απόδοσης τους, αιτήματα για ενημερώσεις ή αναφορές προόδου εργασιών, έγκριση ή 4 άρνηση άδειας, αιτήματα τεκμηρίωσης απουσίας για λόγους υγείας με βάση τις ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις, ηθική ή και οικονομική επιβράβευση άριστης απόδοσης εργαζόμενου, καθώς και παροχή εποικοδομητικών σχολίων σχετικά με την απόδοση της εργασίας.

ii) Μέτρα για την πρόληψη, τον έλεγχο, τον περιορισμό και την αντιμετώπιση των κινδύνων αυτών, καθώς και για την παρακολούθηση τέτοιων περιστατικών ή μορφών συμπεριφοράς.

Εφόσον προκύψουν αναφορές που προσιδιάζουν άμεσα ή έμμεσα στις ως άνω αναφερόμενες συμπεριφορές, η εταιρία δεσμεύεται να παραλαμβάνει, να διερευνά και να διαχειρίζεται κάθε σχετική καταγγελία, επιδεικνύοντας μηδενική ανοχή σε φαινόμενα παρενόχλησης και βίας, με εχεμύθεια και σεβασμό προς τον εκάστοτε εργαζόμενο. Απαγορεύεται οποιαδήποτε ενέργεια παρεμπόδισης ή απόκρυψης καταγγελιών.

Για τους εργαζόμενους και τους καθ’ οιονδήποτε τρόπο συνδεόμενους με την εταιρία που παραβαίνουν τις υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν από την παρούσα Πολιτική, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα και οι κατάλληλες κυρώσεις, κατά περίπτωση και σύμφωνα με τις υποδείξεις του νόμου.

iii) Ενέργειες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του προσωπικού – Δικαιώματα και υποχρεώσεις εργαζομένων, εργοδότη και ατόμων που ασκούν διευθυντικό δικαίωμα

Η εταιρία «ΜΥΛΟΙ ΘΡΑΚΗΣ Ι. ΟΥΖΟΥΝΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.» διασφαλίζει ένα εργασιακό περιβάλλον ασφαλές επιδιώκοντας την εύρυθμη συνεργασία, τον σεβασμό, 5 την ευγένεια και την κατανόηση μεταξύ των εργαζομένων. Οι εργαζόμενοι στην επιχείρηση γνωρίζουν ότι όσο υποστηρικτική μπορεί να υπάρξει η εταιρία προς το προσωπικό της, άλλο τόσο αυστηρή θα παραμείνει στην τήρηση των βασικών κανόνων αλληλοσεβασμού και συνεργατικότητας.

Η εταιρία αξιοποιεί κάθε ευκαιρία για να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει το προσωπικό της για την καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης, διασφαλίζοντας ότι όλοι γνωρίζουν την πολιτική και τις διαδικασίες της εταιρίας απέναντι στα περιστατικά βίας και παρενόχλησης και γνωρίζουν πού μπορούν να απευθυνθούν σε τέτοιες περιπτώσεις. Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρίας επιδιώκει η ίδια προσωπικά να υπενθυμίζει στους εργαζόμενους τις βασικές αρχές που εφαρμόζονται στο εργασιακό τους περιβάλλον και την υποστήριξη που επιθυμεί και μπορεί να προσφέρει η εταιρία σε ανθρώπους που το έχουν ανάγκη, πάντα διατεθειμένη να στηρίξει και να ενισχύσει τους ίδιους, καθώς και να προσαρμόσει όπου κρίνεται απαραίτητο τις εργασιακές τους συνθήκες. Παράλληλα, τα Διευθυντικά Στελέχη της εταιρίας είναι επιφορτισμένα με επιπλέον υποχρεώσεις πλην της αυστηρής εφαρμογής της παρούσας Πολιτικής, όπως για παράδειγμα η μέριμνα για την εφαρμογή της πολιτικής στον τομέα ευθύνης τους, η διαμόρφωση κατάλληλων προτύπων συμπεριφοράς και η άμεση ενεργοποίηση τους σε περίπτωση που υποπέσει στην αντίληψη τους κάποιο περιστατικό.

Κάθε εργαζόμενος δικαιούται να αντιμετωπίζεται με σεβασμό, να νιώθει ασφαλής εντός του εργασιακού του περιβάλλοντος και να είναι προστατευμένος έναντι οποιασδήποτε κακοποιητικής συμπεριφοράς. Ταυτοχρόνως, όμως κάθε εργαζόμενος υποχρεούται να συμμορφώνεται με την παρούσα Πολιτική, να συμμετέχει στις συναντήσεις ενημερώσεις του προσωπικού και να συνεργάζεται σε περίπτωση 6 διερεύνησης κάποιας καταγγελίας παρέχοντας αληθείς και αντικειμενικές πληροφορίες. Ενθαρρύνονται οι εργαζόμενοι και κάθε τρίτο πρόσωπο που συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την εταιρία να καταγγέλλουν τα περιστατικά διακρίσεων, βίας και παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στα οποία τυγχάνει να είναι θύματα ή ακόμη και μάρτυρες.

iv) Προστασία της απασχόλησης και υποστήριξη εργαζομένων θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας, κατά το δυνατόν, με κάθε πρόσφορο μέσο ή εύλογη προσαρμογή.

H εταιρία δεν αρκείται στην προστασία των εργαζομένων της και την υποστήριξη τους μόνο εντός του εργασιακού περιβάλλοντος, αλλά επιπλέον και στην καθημερινότητα τους, έξω από τους χώρους της επιχείρησης. Για τον λόγο αυτό, επιδεικνύεται μεγάλη ευαισθησία σε περιπτώσεις ενδοοικογενειακής βίας και μέσα στο πλαίσιο που της επιτρέπεται οποιουδήποτε είδους παρέμβαση, λαμβάνεται κάθε πρόσφορο μέτρο με σκοπό την προσαρμογή των συνθηκών εργασίας και την υποστήριξη εργαζομένων – θυμάτων.

v) Πρόσωπο Αναφοράς για την καθοδήγηση και ενημέρωση των εργαζομένων αναφορικά με την πρόληψη και την αντιμετώπιση της βίας και παρενόχλησης στην εργασία

Οι εργαζόμενοι προτείνεται να επικοινωνούν δια ζώσης ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή τηλεφώνου, στο Τμήμα Ανθρωπίνου Δυναμικού και συγκεκριμένα στον κ.Δημήτρη Θώδη, προκειμένου να λαμβάνουν καθοδήγηση αναφορικά με το πώς μπορούν να διαχειριστούν και να γνωστοποιήσουν στην εταιρία ένα περιστατικό βίας ή 7 παρενόχλησης. Η εχεμύθεια και η κατανόηση του προσώπου αναφοράς θεωρείται δεδομένη.

Β. Διαδικασία υποδοχής και εξέτασης καταγγελιών

Παρέχεται σε κάθε εργαζόμενο η δυνατότητα να ζητήσει την παρέμβαση της εταιρείας κατόπιν περιστατικού βίας ή παρενόχλησης.

i) Δίαυλοι Επικοινωνίας – αρμόδια πρόσωπα

Οποιοσδήποτε εργαζόμενος θεωρεί ότι εκδηλώθηκε σε βάρος του περιστατικό βίας, παρενόχλησης ή ανεπίτρεπτης διακριτικής μεταχείρισης ή έχει διαπιστώσει ότι ανάλογη συμπεριφορά λαμβάνει χώρα στο περιβάλλον εργασίας του, δύναται να καταγγείλει το περιστατικό ακολουθώντας την προβλεπόμενη Διαδικασία Υποβολής Καταγγελιών. Προβλέπεται η δυνατότητα έγγραφης καταγγελίας υπόψη του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού και συγκεκριμένα του κ. Θώδη Δημήτρη, ο οποίος ορίζεται ως «πρόσωπο αναφοράς», για την παρούσα πολιτική (στοιχεία επικοινωνίας στο τέλος της παρούσας Πολιτικής). Η καταγγελία μπορεί να υποβάλλεται αυτοπροσώπως ή μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και δεν μπορεί να γίνει ανώνυμα. Στην καταγγελία πρέπει να αναγράφονται τα στοιχεία του ατόμου που προέβη στην μη αποδεκτή συμπεριφορά, ως καταγγελόμενου, καθώς και τα απαραίτητα στοιχεία που στοιχειοθετούν την κακοποιητική συμπεριφορά.

ii) Έρευνα και εξέταση καταγγελιών με αμεροληψία και προστασία της εμπιστευτικότητας και των προσωπικών δεδομένων των θυμάτων και των καταγγελλόμενων.

Το πρόσωπο αναφοράς της εταιρίας υποχρεούται να διερευνήσει διεξοδικά οποιαδήποτε καταγγελία και να συλλέξει τα απαραίτητα στοιχεία για την στοιχειοθέτηση της πάντοτε υπό άκρα μυστικότητα, εχεμύθεια και αμεροληψία. Κατά το στάδιο της έρευνας δέον να εφαρμόζονται όλοι οι κανόνες για την προστασία των προσωπικών δεδομένων που εφαρμόζει η εταιρία.

iii) Πρωτόκολλο διαχείρισης καταγγελιών και περιγραφή συνεπειών επί διαπίστωσης παραβιάσεων

Μετά την υποβολή της καταγγελίας, το πρόσωπο αναφοράς οφείλει να ολοκληρώσει άμεσα την έρευνά του και να υποβάλει έγγραφη αναφορά στη Διοίκηση της εταιρείας αναφέροντας το περιστατικό, τους εμπλεκόμενους και το αποτέλεσμα των ερευνών του. Η υποβολή της αναφοράς δέον να λάβει χώρα το συντομότερο δυνατόν και σε κάθε περίπτωση όχι αργότερα από χρονικό διάστημα 3 εβδομάδων από την ημερομηνία υποβολής της καταγγελίας.

Εάν το καταγγέλλον πρόσωπο χρειάζεται ιατρική και ψυχολογική αξιολόγηση και υποστήριξη, το πρόσωπο αναφοράς δεσμεύεται εγκαίρως και χωρίς κωλυσιεργία να ενημερώσει την Διοίκηση της εταιρίας ώστε να παρασχεθεί η απαραίτητη συνδρομή.

Σε περίπτωση που προκύψει πράγματι η στοιχειοθέτηση κάποιου περιστατικού βίας ή παρενόχλησης, η Διοίκηση της εταιρείας προβαίνει, ανά περίπτωση, στη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων για την αποφυγή ανάλογου περιστατικού και την αποκατάσταση της βλάβης του θιγόμενου προσώπου, σύμφωνα και με τις υποδείξεις 9 της νομοθεσίας. Ενδεικτικά και αναλόγως της βαρύτητας του περιστατικού, η εταιρία μπορεί να προβεί σε σύσταση συμμόρφωσης, αλλαγή της θέσης εργασίας ή του ωραρίου ή του τόπου και τρόπου παροχής εργασίας, ακόμη και καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

v) Συνεργασία και παροχή κάθε σχετικής πληροφορίας στις αρμόδιες αρχές, εφόσον ζητηθεί

H εταιρία καθώς και το ως άνω πρόσωπο αναφοράς για την υποδοχή και διαχείριση σχετικών καταγγελιών σε επίπεδο επιχείρησης συνεργάζονται με κάθε αρμόδια δημόσια, διοικητική ή δικαστική αρχή, η οποία, είτε αυτεπαγγέλτως είτε κατόπιν καταγγελίας, στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, αιτείται την παροχή στοιχείων και πληροφοριών.

vi) Στοιχεία επικοινωνίας προσώπου αναφοράς:

  • Δημήτρης Θώδης – εσωτερικό τηλέφωνο επικοινωνίας 129, e-mail: dthodis@thracemills.gr
  • Αγγελική Κούπα –  εσωτερικό τηλέφωνο επικοινωνίας 216, e-mail: akoupa@thracemills.gr

 

Αλεξανδρούπολη, 15 Σεπτεμβρίου 2021
10 Η Πρόεδρος και Διευθύνουσα Σύμβουλος
Κωνσταντίνα Ουζουνοπούλου